Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

RÓŻNE SPECJALNOŚCI
Zdrowie Publiczne- NIEMODUŁOWY [05-730/1-12-018-2020] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 09-19.01.2020
Organizator: Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, GUMed
Kontakt: Beata Gronek, tel. (58) 349 1540
zgłoszenia wyłacznie on-line www.szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl

W związku z decyzjami podjętymi przez dyrekcję Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) od 1 stycznia 2018 roku wszelkie zapisy uczestników na kursy specjalizacyjne mogą odbywać się jedynie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronach CMKP.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
09.01.2020 Geneza i przedmiot zdrowia publicznego jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej na rzecz zdrowia ludności Zdrowie jednostki i zbiorowości. Miejsce zdrowia w systemie wartości społecznych. Rola państwa w działaniach na rzecz ochrony zdrowia. Zdrowie w warunkach gospodarki rynkowej. Odpowiedzialność za zdrowie obywateli (rząd, samorząd, formacje medyczne). Wielosektorowe podejście do ochrony zdrowia.
09.01.2020 Zróżnicowanie systemów ochrony zdrowia na świecie. Procesy transformacji systemów - przyczyny i cele zmian. Globalizacja – główne procesy przemian, wyzwania i zagrożenia dla zdrowia populacji. Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej. Priorytety w zakresie zdrowia publicznego.
10.01.2020 Epidemiologia - narzędzie zdrowia publicznego, przedmiot, cele i zadania w działaniach na rzecz zdrowia. Metodyka badań epidemiologicznych
10.01.2020 Sytuacja zdrowotna społeczeństwa polskiego. Determinanty zdrowia. Metody oceny sytuacji zdrowotnej oraz określenia potrzeb zdrowotnych ludności.
11.01.2020 Procesy transformacji demograficznej i epidemiologicznej. Nowe zagrożenia i wyzwania dla zdrowia publicznego. Narodowy Program Zdrowia.
11.01.2020 Promocja zdrowia - pojęcia podstawowe, geneza, zakres działań. Organizacja promocji zdrowia w Polsce i na świecie. Działania z zakresu promocji zdrowia z uwzględnieniem działań zapobiegawczych i promocyjnych specyficznych dla danej dziedziny medycyny.
12.01.2020 Odpowiedzialność zawodowa w ochronie zdrowia. Dylematy prawne i etyczne współczesnej medycyny. Konflikty wartości w podejmowaniu decyzji lekarskich. Prawa pacjenta i powinności służby zdrowia. Autonomia pacjenta – regulacje prawne i problemy etyczne.
12.01.2020 Problemy medycyny, prawa i etyki związane z postępem wiedzy medycznej: - eksperyment medyczny, - transplantacja narządów, - problemy prokreacji, - obowiązek podtrzymywania życia a prawo człowieka do godnej śmierci, - Europejska Konwencja Bioetyczna.
16.01.2020 Prawa pacjenta i powinności służby zdrowia. Autonomia pacjenta-regulacje prawne i problemy etyczne.
16.01.2020 Odpowiedzialność cywilna i karna lekarza i udział w procesie karnym. Pojęcie winy w prawie karnym, wybrane typy przestępstw. Przesłuchanie lekarza w charakterze świadka. Opiniowanie sądowo-lekarskie. Badanie podejrzanych, oskarżonych i osób pozbawionych wolności. Tajemnica lekarska. Odpowiedzialność zawodowa.
16.01.2020 Badania socjomedyczne – ich zastosowanie w ocenie potrzeb zdrowotnych i zachowań w systemie opieki zdrowotnej
17.01.2020 Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce. Regulacje prawne funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.
17.01.2020 Podstawy prawne działania, organizacja i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Służby Krwi.
17.01.2020 Narodowy Fundusz Zdrowia
18.01.2020 Orzecznictwo lekarskie jako element działań na rzecz zdrowia. Ekonomiczne podstawy działań z zakresu zdrowia publicznego. Źródła i sposoby finansowania opieki zdrowotnej.
18.01.2020 Ekonomiczna analiza świadczeń zdrowotnych.Farmakoekonomika - jej zakres i znaczenie. Rola analizy farmakoekonomicznej w gospodarce lekiem.
19.01.2020 Ocena technologii medycznych oraz działań na rzecz zdrowia opartych na wiarygodnych i aktualnych danych.
19.01.2020 Seminarium końcowe i kolokwium zaliczające
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl