Herb GUMed
Jesteś tutaj: Start > Oferta szkoleniowa GUMed

Oferta szkoleniowa GUMed

RÓŻNE SPECJALNOŚCI
Zdrowie Publiczne -modułowy [05-730/3-42-024-2020] [DANE ARCHIWALNE]

Termin: 06-16.02.2020
Organizator: Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, GUMed
Kontakt: Beata Gronek, tel. (58) 349 1540
zgłoszenia wyłacznie on-line www.szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl

W związku z decyzjami podjętymi przez dyrekcję Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) od 1 stycznia 2018 roku wszelkie zapisy uczestników na kursy specjalizacyjne mogą odbywać się jedynie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronach CMKP.

Program kursu

Wykłady lub inne zajęcia

Dzień Temat wykładu lub innych zajęć
06.02.2020 Ochrona zdrowia a zdrowie publiczne, geneza, przedmiot zdrowia publicznego jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej; wielosektorowość i multidyscyplinarność ochrony zdrowia, prozdrowotna polityka publiczna w krajach wysokorozwiniętych
07.02.2020 Pojęcie zdrowia i choroby -przegląd wybranych koncepcji teoretycznych, społeczne i ekonomiczne determinanty zdrowia.Podstawowe pojęcia epidemiologii, mierniki rozpowszechnienia zjawisk zdrowotnych w populacji. Epidemiologia jako narzędzie zdrowia publicznego: źródła informacji o sytuacji zdrowotnej oraz określenie potrzeb zdrowotnych ludności.
07.02.2020 Sytuacja zdrowotna Polski na tle Europy i świata.Procesy demograficzne a planowanie celów systemu ochrony zdrowia. Epidemiologia wybranych chorób zakaźnych: zakażenia wewnątrzszpitalne w Polsce i Europie.
08.02.2020 Podstawowe definicje:profilaktyka, promocja zdrowia,edukacja zdrowotna; geneza, kierunki działania i strategie promocji zdrowia. Rola edukacji pacjenta w sytemie opieki zdrowotnej; zasady Evidence Based Public Health. Programy zdrowotne jako narzędzie profilaktyki i promocji zdrowia (Narodowy Program Zdrowia, Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym POL-HEALTH, Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo Naczyniowego POLKARD, Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, przegląd programów samorządowych
08.02.2020 Programy zdrowotne jako narzędzie profilaktyki i promocji zdrowia (Narodowy Program Zdrowia, Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym POL-HEALTH, Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo Naczyniowego POLKARD,Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, przegląd programów samorządowych.
09.02.2020 Ocena technologii medycznych jako narzędzie podejmowania decyzji alokacji publicznych środków na opiekę zdrowotną. Zasady funkcjonowania systemu refundacji leków w Polsce: cele i narzędzia polityki
09.02.2020 Systemy ochrony zdrowia na świecie-podstawowe modele organizacji i finansowania, transfomacje systemów ich przyczyny, kierunki i cele zmian. Zasady organizacji i finansowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Instytucje zdrowia publicznego w Polsce: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowe Centrum Do Spraw AIDS ,.Zadania własne samorządu terytorialnego oraz administracji centralnej: organizacja, zadania, instrumenty działania. Wspólnotowe i międzynarodowe regulacje prawne ochrony zdrowia. lekowej państwa a regulacje wspólnotowe,wskaźniki stanu zdrowia i funkcjonowania opieki zdrowotnej w krajach OECD.
13.02.2020 Etyczne podstawy zdrowia publicznego:prawa człowieka a system opieki zdrowotnej, etyczne modele systemów opieki zdrowotnej, wolność indywidualna i jej granice w obszarze polityki zdrowotnej, solidaryzm społeczny, sprawiedliwość w dostępie do świadczeń zdrowotnych, równy dostęp do świadczeń zdrowotnych. Kluczowe wartości zdrowia publicznego: wartość zdrowia, wartość autonomii pacjenta, prywatność, zdrowie populacji, odpowiedzialność obywatela a odpowiedzialność władz publicznych za jego zdrowie.
13.02.2020 Wybrane dylematy etyczne zdrowia publicznego: równość dostępu do świadczeń a efektywność systemu opieki zdrowotnej, wysoka jakość świadczeń a efektywność systemu opieki zdrowotnej, wszechstronność a równość w dostępie do świadczeń, pluralizm światopoglądowy a działania władz publicznych w obszarze zdrowia publicznego, wyrównywanie nierówności zdrowotnych.Rola lekarza w zdrowiu publicznym, lekarskie standardy etyczne i ich związek ze zdrowiem publicznym, lekarz w promocji i profilaktyce zdrowotnej, konflikty interesów pracowników ochrony zdrowia. Zagadnienia zdrowia publicznego w wybranych regulacjach bioetycznych: regulacje biotyczne samorządów zawodów medycznych, Europejska Konwencja Bioetyczna.
13.02.2020 Refundacja kosztów leczenia i leków, finansowanie procedur o wysokiej kosztochłonności, finansowanie leczenia chorób rzadkich.
14.02.2020 System zabezpieczenia społecznego choroby i jej następstw w Polsce.
14.02.2020 Rodzaje świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz warunki ich nabywania, ogólne zasady i tryb przyznawania świadczeń dla ubezpieczonych i ich rodzin.
14.02.2020 Rola i zadania lekarzy leczących w procesie ubiegania się przez pacjenta o przyznanie świadczeń z zabezpieczenia społecznego. Rola orzecznictwa lekarskiego w zabezpieczeniu społecznym.
14.02.2020 Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach komercyjnych, rola kompleksowej rehabilitacji w prewencji rentowej.
15.02.2020 Podstawowe pojęcia ekonomii zdrowia: popyt i podaż świadczeń zdrowotnych, odmienności rynku świadczeń zdrowotnych od innych towarów i usług, asymetria informacji i pełnomocnictwo, koncepcje potrzeby zdrowotnej, równość i sprawiedliwość społeczna oraz efektywność jako kryterium optymalnej alokacji zasobów, koszty bezpośrednie i pośrednie choroby, koszty terapii i następstw choroby.
15.02.2020 Zasady i tryb orzekania lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, potrzebie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, okolicznościach uzasadniających przyznanie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego lub przedłożonego okresu zasiłkowego, celowości przekwalifikowania zawodowego.
16.02.2020 Prawo do renty socjalnej, niezdolności do pracy zarobkowej i jej stopniach. Całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, inwalidztwo funkcjonariuszy i żołnierz zawodowych. Niezdolność do samodzielnej egzystencji, niepełnosprawność dzieci i dorosłych, procentowy uszczerbek na zdrowiu. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia.
16.02.2020 Opiniodawstwo sądowo-lekarskie.
do góry

Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
tel. (58) 349 1073, e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl